Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh...  
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 26/6/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra hành chính Trường ĐH Quy Nhơn.
Xem tiếp
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh...  
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 243/KL-BGDĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra hành chính Trường ĐH Thương mại
Xem tiếp
Thông báo kết thúc theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra hành...  
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 1130/KL-BGDĐT ngày 25/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thanh tra hành chính Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
Xem tiếp
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh...  
Thông báo về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 456/KL-BGDĐT ngày 24/6/2022 về việc thanh tra đột xuất chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, két xét...
Xem tiếp