Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận của Trường...  
Thông báo về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 52/KL-TTr ngày 27/7/2023 về việc thanh tra hành chính Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên.
Xem tiếp
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận của Trường...  
Thông báo số 06/TB-TTr ngày 23/5/2024 kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 64/KL-TTr ngày 12/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ GDĐT về thanh tra hành cính đối với nội dung mở ngành và điều kiện...
Xem tiếp
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh...  
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 26/6/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra hành chính Trường ĐH Quy Nhơn.
Xem tiếp
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh...  
Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 243/KL-BGDĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra hành chính Trường ĐH Thương mại
Xem tiếp