Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Nghị định quy định một số điều của Luật Khiếu nại  
Nghị định này quy định chi tiết các điều sau đây của Luật khiếu nại:
Xem tiếp
Luật Khiếu nại  
Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu...
Xem tiếp