Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận của Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

14:13, Thứ Ba, 2-7-2024

Thông báo về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 52/KL-TTr ngày 27/7/2023 về việc thanh tra hành chính Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác