Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Công khai Kết luận thanh tra Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung  
Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 19/KL-TTr ngày 20/3/2024 thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo các trình độ của giáo...
Xem tiếp
Kết luận thanh tra Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam)  
Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 18/KL-TTr ngày 24/4/2024 thanh tra việc tliên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của...
Xem tiếp
Công khai kết luận đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 14/KL-TTr ngày 22/3/2024 thanh tra việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ...
Xem tiếp
Công khai kết luận thanh tra đối với Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội  
Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 13/KL-TTr ngày 22/3/2024 thanh tra việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ...
Xem tiếp