Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trường ĐH Quy Nhơn

13:50, Thứ Sáu, 10-5-2024

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 26/6/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra hành chính Trường ĐH Quy Nhơn.

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác