Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trường ĐH Thương mại

13:51, Thứ Sáu, 10-5-2024

Thông báo kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 243/KL-BGDĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra hành chính Trường ĐH Thương mại

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác