Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024  
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số...
Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023...  
Thực hiện Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra...
Xem tiếp
Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo...  
Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử...
Xem tiếp
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022  
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (sau đây gọi tắt là Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); Quy chế thi...
Xem tiếp