Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành  
Sau khi Luật thanh tra 2010 ra đời, giai đoạn 2011-2016, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành Thanh tra được xây dựng, hoàn thiện một cách đồng bộ, toàn diện và có chất lượng nhằm tạo ra một khuôn...
Xem tiếp
Đánh giá pháp luật Luật Thanh tra hiện hành và những hạn chế về thanh...  
Luật Thanh tra 2010 được ban hành và có hiệu lực đã góp phần tạo khung pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.
Xem tiếp