Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Tổng kết thực hiện Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT

0:0, Thứ Hai, 5-11-2018

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 481/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2018; Để có thông tin, số liệu phục vụ báo cáo tổng kết, Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT theo các nội dung trong phụ lục gửi kèm.

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 481/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2018; Để có thông tin, số liệu phục vụ báo cáo tổng kết, Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT theo các nội dung trong phụ lục gửi kèm.

Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 20/11/2018 và gửi file mềm địa chỉ email: nnbinh@moet.gov.vn.

(Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Ngọc Bính, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 3: điện thoại 024338682136, 0912558261).

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác