Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP

11:0, Thứ Năm, 10-5-2018

Ngày 25/10/2017, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đã có Công văn số 978/TTr-NV3 gửi các Sở giáo dục và đào tạo đề nghị các Sở có báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong thời gian và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Tính đến ngày 30/4/2018, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các Sở giáo dục và đào tạo có tên trong danh sách kèm theo

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

          

Ngày 25/10/2017, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đã có Công văn số 978/TTr-NV3 gửi các Sở giáo dục và đào tạo đề nghị các Sở có báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong thời gian và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Tính đến ngày 30/4/2018, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo của các Sở giáo dục và đào tạo có tên trong danh sách kèm theo.

Để đánh giá toàn diện những vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo về nội dung sau:

1. Tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP và kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong các năm từ 2014 đến 2017 (số vụ vi phạm và đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, kết quả thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu có …); các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định.

2. Đề xuất các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, mức xử phạt trong lĩnh vực giáo dục được sửa đổi, bổ sung; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính (Biểu mẫu gửi kèm theo).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/5/2018.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác