Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018)

0:0, Thứ Tư, 18-4-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch năm 2018 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Bộ GDĐT và đưa nội dung PCTN vào giảng dạy như sau

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục

và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy

(Năm 2018)

 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/06/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế dộ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Thông tư 03);

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 (Chỉ thị 10);

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2018 của Thanh tra;

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch năm 2018 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Bộ GDĐT và đưa nội dung PCTN vào giảng dạy như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai công tác PCTN thuộc phạm vi quản lý của Bộ GDĐT;

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 10 đối với cấp trung học phổ thông (THPT), các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm.

2. Yêu cầu

- Thường xuyên cập nhật chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTN;

- Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ để xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;

- Triển khai đồng bộ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và bổ sung các điều kiện đảm bảo cho việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy.

- Tổ công tác Chỉ thị 10 chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ đôn đốc các địa phương và các các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 10 theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG

1. Quản lý về công tác phòng, chống tham nhũng

1.1. Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ

- Các đơn vị gửi báo cáo định kỳ công tác PCTN theo Thông tư 03 về Thanh tra Bộ;

- Thanh tra Bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thực hiện của các đơn vị theo định kỳ.  

1.2. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác PCTN của Bộ GDĐT gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương theo quy định;

Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành theo quy định.

1.3. Xây dựng văn bản hướng dẫn, cập nhật kiến thức về PCTN  

Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn, cập nhật kiến thức về PCTN trình Lãnh đạo Bộ ký gửi các đơn vị trước ngày 31/3/2018.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10

2.1. Cập nhật nội dung PCTN vào chương trình, sách giáo khoa mới

- Đơn vị chủ trì: Dự án hỗ trợ đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông chịu trách nhiệm đưa nội dung PCTN vào chương trình, sách giáo khoa mới;

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra và Vụ Giáo dục Trung học.

- Thời gian hoàn thành: 31/10/2018.

2.2. Hội nghị, hội thảo

Tổ chức Hội nghị: Tập huấn về kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10, việc sử dụng tài liệu tham khảo “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh trung học phổ thông” cho các Sở GDĐT bằng hình thức trực tiếp.

- Đối tượng, thời gian:

Giáo viên cốt cán bộ môn giáo dục công dân các trường THPT và cán bộ phụ trách các sở GDĐT vào tháng 10, 11/2018

- Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung tập huấn

+ Các thông tin mới liên quan đến đến việc giảng dạy PCTN, trao đổi kinh nghiệm từ các đơn vị.

+ Việc sử dụng tài liệu tham khảo: “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT” phục vụ việc giảng dạy nội dung PCTN trong các nhà trường.

+ Kỹ năng tổ chức việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng.

- Tổ chức thực hiện

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ GDTrH, Văn phòng Bộ.

2.3. Kiểm tra công tác chỉ đạo, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của một số sở GDĐT, trường đại học, cao đẳng sư phạm

- Thành lập 02 Đoàn kiểm tra, trong đó: Lãnh đạo Thanh tra làm Trưởng đoàn, thành viên của Tổ công tác Chỉ thị 10 là thành viên.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra.

- Đơn vị phối hợp: Vụ GDĐH, Vụ GDTrH.

- Thời gian hoàn thành: 31/10/2018.

- Đối tượng: 4-6 sở GDĐT và một số trường ĐH, CĐSP trên địa bàn.

2.4. Công tác khác

- Cập nhật các văn bản chỉ đạo từ Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị 10.

- Xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thanh tra Bộ là đơn vị chủ trì giúp Lãnh đạo Bộ triển khai, theo dõi đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ GDĐT được giao nhiệm vụ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí cấp cho cơ quan Thanh tra năm 2018./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác