Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019

15:7, Thứ Tư, 22-8-2018

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT); Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của nghành Giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019 đối với sở GDĐT như sau:

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT); Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của nghành Giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 - 2019 đối với sở GDĐT như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về  giáo dục. Tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện cơ chế tự chủ, vấn đề dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên.

Triển khai mạnh mẽ Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” (được ban hành theo Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT); tăng cường  phối hợp các lực lượng thanh tra, kiểm tra; tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

a) Quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi ; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT, Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/ 6/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 63/2018/QH14), Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của nghành Giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng GDĐT về công tác kiểm tra (lưu ý: không kiểm tra và xếp loại giờ dạy của giáo viên), hướng dẫn cơ sở giáo dục về công tác kiểm tra nội bộ ; tự kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp.

c) Rà soát, bổ sung kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án đổi mới thanh tra giáo dục).

d) Tổ chức rút kinh nghiệm về tổ chức thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia, thanh tra thi vào lớp 10 để kịp thời điều chỉnh các làm phù hợp, hiệu quả.

2. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra

a) Hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra sở trên cơ sở các vị trí cần có để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như lãnh đạo, công chức phụ trách các lĩnh vực, cấp học, đặc biệt đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và việc xử lý sau thanh tra để bố trí đội ngũ đáp ứng với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong mỗi nhiệm vụ có người chủ trì, người phối hợp (mỗi người chủ trì 01 - 02 lĩnh vực hoặc một số người cùng phụ trách 01 lĩnh vực nhưng nhất thiết mỗi lĩnh vực phải có 01 người chịu trách nhiệm và có ít nhất 01 người phối hợp).

- Bổ nhiệm Chánh Thanh tra, thanh tra viên kịp thời, không để tình trạng thiếu Chánh Thanh tra và cán bộ Thanh tra chưa bổ nhiệm thanh tra viên;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ Thanh tra sở;

b) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho CTVTTGD theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD. Không bổ nhiệm CTVTTGD khi chưa được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD; tổ chức tập huấn thường xuyên cho đội ngũ CTVTTGD.

3. Xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thanh tra

a) Xây dựng kế hoạch

- Kế hoạch thanh tra cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; thanh tra việc thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm của ngành; thanh tra hoạt động liên kết đào tạo; thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thanh tra công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi trung học phổ thông quốc gia, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra việc chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, việc xét chuyển xếp hạng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức ngành giáo dục; thanh tra việc thực hiện quy định về chống bạo lực học đường; thanh tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, thu chi tài chính; thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học mầm non, phổ thông;

- Thực hiện việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

- Trong kế hoạch thanh tra, cần phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo đối tượng thanh tra quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, nêu cụ thể nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời gian thanh tra, đơn vị phối hợp; không xây dựng kế hoạch với nhiều cuộc thanh tra, một cuộc thanh tra nhiều đối tượng thanh tra (trừ thanh tra thi), dự phòng thời gian để thanh tra đột xuất khi cần thiết;

- Chỉ đạo các phòng ban của sở, phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc sở, các phòng GDĐT, tích hợp nhiều nội dung kiểm tra tại một đơn vị tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng kiểm tra, tránh thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc cấp trên giao).

b) Thực hiện kế hoạch thanh tra   

Triển khai các cuộc thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và các văn bản QPPL về thanh tra có liên quan, trong đó tập trung những nội dung sau:

- Chuẩn bị thanh tra: cần tăng cường thu thập thông tin, tài liệu, khảo sát tình hình để ban hành quyết định thanh tra sát thực tế, đúng vấn đề trọng tâm, không tổ chức trong thời gian quá dài, quá nhiều người tham gia một đoàn thanh tra (trừ thanh tra thi);

- Tiến hành thanh tra theo đúng quy trình (từ Điều 22 đến Điều 30 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP), trong đó cần lưu ý: Thời hạn công bố quyết định thanh tra; thực hiện quyền trong quá trình thanh tra; tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm được phát hiện khi tiến hành thanh tra theo quy định hiện hành; quan tâm tiến độ thực hiện và chất lượng Kết luận thanh tra;

- Kết thúc thanh tra, cần tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị (nếu có); gửi các Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra theo quy định.

c) Phối hợp tổ chức thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia đúng quy định, sát thực tế, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

d) Kịp thời tổ chức thanh tra đột xuất các nội dung phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

b) Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đúng thành phần, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

c) Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, hiệu quả.

5. Công tác phòng chống tham nhũng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

a) Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng 2013; Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ Quy định về PCTN trong ngành thanh tra.

b) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

6. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

a) Phối hợp với Thanh tra tỉnh

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra; tham gia hoạt động thanh tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn do Thanh tra tỉnh chủ trì và trưng tập; phối hợp xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN; chỉ đạo Thanh tra cấp huyện tổ chức thanh tra hành chính theo thẩm quyền, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho phòng GDĐT và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, công chức, viên chức làm công tác thanh tra giáo dục trên địa bàn cấp huyện.

b) Công tác phối hợp khác

- Chỉ đạo phòng GDĐT phối hợp với Thanh tra huyện trong việc: Xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra huyện chủ trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện. Kế hoạch thanh tra hành chính cần bám sát nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP;

- Tổ chức làm việc với Thanh tra huyện và phòng GDĐT về việc hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc phòng;

- Phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị được Bộ giao bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD.

7. Triển khai sử dụng phần mềm quản lý thanh tra giáo dục

Tiếp tục triển khai nhập thông tin, dữ liệu về tổ chức và hoạt động thanh tra của Sở trong Chuyên trang Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (thanhtra.moet.gov.vn), phân hệ quản trị địa phương như đã hướng dẫn và phân hệ tiếp công dân và xử lý đơn thư sau khi được chỉnh sửa phù hợp với phần mềm quản lý của Thanh tra Chính phủ.

8. Các điều kiện đảm bảo và chế độ thông tin, báo cáo

a) Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN:

- Bố trí kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án đổi mới thanh tra giáo dục theo quy định;

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ đãi ngộ, phụ cấp, thâm niên, trang phục, chế độ tiếp dân, xử lý đơn thư … cho công chức thanh tra, CTVTTGD (quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước; Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra; Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm; Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ GDĐT hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20/10/2014 của Bộ GDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục và các văn bản có liên quan khác).

b) Thông tin, báo cáo

- Cập nhật thông tin, dữ liệu về công tác thanh tra của Sở trong phần mềm quản lý thanh tra giáo dục của Bộ; thường xuyên cập nhật và xử lý kịp thời thông tin được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Lãnh đạo, Thanh tra sở;  

- Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 21/01/2019; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2018 - 2019 trước ngày 15/6/2019 (kèm theo Số liệu về hoạt động thanh tra năm học);

- Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu xử lý đơn thư;

- Gửi về Thanh Bộ GDĐT (qua đường bưu điện và email): Kế hoạch thanh tra năm học, Văn bản triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ năm học, các Kết luận thanh tra, kết quả xử lý sau thanh tra và các văn bản liên quan ngay sau khi ban hành; Báo cáo việc xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện và kết quả việc thực hiện Đề án đổi mới thanh tra giáo dục theo lộ trình; các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Báo cáo và các ý kiến phản ánh gửi về Bộ GDĐT qua Thanh tra Bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 02436.231.285; Fax: 02438.684.763; email: thanhtradiaphuong@moet.gov.vn và email của cán bộ theo dõi cụm thi đua)./.

 

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác