Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 04/11/16

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm

Tệp đính kèm: 963TTr.pdf

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ngày 02/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 443/BGDĐT-KHTC về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi sai quy định.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm (nếu có), Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và thu, chi năm học 2016-2017 trên địa bàn.

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra bằng văn bản gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 20/11/2016.

Địa chỉ: số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và email: thanhtradiaphuong@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Chi tiết tập đính kèm