Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP...  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xử lý...
Xem tiếp
Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo...  
Ngày 04/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Hóa năm 2019 và năm 2020.
Xem tiếp
Kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham...  
Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn tại Công văn số 3815/BGDĐT-TTr ngày 06/9/2021...
Xem tiếp