Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021  
Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; ngày 11/9/2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành...
Xem tiếp
Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021  
Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo...
Xem tiếp
Thay đổi số điện thoại trực kiểm tra/thanh tra thi tốt nghiệp THPT...  
Thay đổi số điện thoại trực kiểm tra/thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Xem tiếp