Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

11:45, Thứ Ba, 30-5-2017

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
     Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
     Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 15 tháng 7 năm 2016;
     Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,
     Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
     Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
    Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2016, thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
    Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
(Chi tiết tại tập kèm theo)

Các tin khác