Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15:15, Thứ Tư, 11-10-2023

Ngày 24/5/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1489/QĐ-BGDĐT quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản này quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, thẩm quyền và trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra; quy trình kiểm tra và tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc sau kiểm tra.

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân khi thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

Chi tiết văn bản tại tập kèm theo

Các tin khác