Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học và thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra

Thực hiện Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018; Công văn số 4037/BGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm; các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức công tác thanh tra đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 và triển khai Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 4405), Thanh tra Bộ đề nghị các đồng chí Giám đốc sở GDĐT, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

Kính gửi:

      - Giám đốc sở giáo dục và đào tạo;

                                                  - Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ.

         

             Thực hiện Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018; Công văn số 4037/BGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm; các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức công tác thanh tra đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 và triển khai Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 4405), Thanh tra Bộ đề nghị các đồng chí Giám đốc sở GDĐT, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

a) Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học rà soat, bổ sung kế hoạch (nếu cần) và tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học 2017-2018, tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành, việc chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và những vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

b) Báo cáo kết quả thanh tra năm học về Thanh tra Bộ theo quy định.

2. Triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý về thanh tra

Trên cơ sở tập huấn tháng 12/2017 của Cục Công nghệ thông tin, Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học triển khai nhập dữ liệu của đơn vị vào Hệ thống thông tin quản lý thanh tra và sử dụng quản lý công tác thanh tra theo hướng dẫn. Bộ GDĐT sẽ lấy kết quả triển khai thực hiện phần mềm quản lý thanh tra làm một tiêu chí thi đua năm học.

3. Tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Đề án 4405

a) Tổ chức quán triệt nội dung của Đề án 4405; căn cứ tình hình thực tế của sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học để xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 4405, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng và hiệu quả thanh tra.

b) Tích cực tham gia các hoạt động của Đề án 4405 do Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, đặc biệt là việc góp ý hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra; xây dựng lực lượng; tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra cho cán bộ quản lý và đối tượng liên quan; phối hợp với cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác thanh tra ở địa phương, cơ sở giáo dục đại học.

c) Tổ chức sơ kết hoạt động vào cuối năm 2018 để đề ra nhiệm vụ cần thiết, khả thi cho các năm tiếp theo.

d) Gửi Kế hoạch triển khai Đề án 4405 và Báo cáo sơ kết năm 2018 về Thanh tra Bộ trước ngày 15/12/2018.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Ông Trịnh Minh Trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ, điện thoại 0935097961, email: tmtruong@moet.gov.vn. 

Chi tiết tại tập đính kèm