Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

10:49, Thứ Ba, 26-10-2021

Ngày 04/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Hóa năm 2019 và năm 2020.

Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Bộ GDĐT thông báo Kết luận thanh tra như sau:

 

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác