Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

15:36, Thứ Hai, 27-9-2021

Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn tại Công văn số 3815/BGDĐT-TTr ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thanh tra Bxây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn cơ quan như sau:

Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn tại Công văn số 3815/BGDĐT-TTr ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thanh tra Bxây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn cơ quan như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

- Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của công chức, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện  nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức cuộc thi tiến hành nghiệm túc; tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của toàn thể công chức cơ quan.

- Câu trả lời trắc nghiệm và phần viết bài tự luận theo đúng Thể lệ cuộc thi và quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung, hình thức tham gia cuộc thi

- Nội dung thi: Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng. Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

- Hình thức tham gia cuộc thi: Làm bài dự thi gồm 2 phần (trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và viết phần tự luận. Đề thi theo mẫu của Ban Tổ chức - Thanh tra Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2999

 

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác