Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

15:27, Thứ Tư, 13-5-2020

Thực hiện Công văn số 430/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg), Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động số 844 /KH-BGDĐT ngày 09/8/2019 của Bộ GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg để thực hiện nhiệm vụ sau:

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Công văn số 430/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg), Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động số 844 /KH-BGDĐT ngày 09/8/2019 của Bộ GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg để thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tiến hành sơ kết, xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg (từ khi ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg đến hết ngày 29/02/2020) theo đề cương Báo cáo gửi kèm Công văn này;

- Chuẩn bị các tài liệu, minh chứng phục vụ việc kiểm tra trực tiếp của Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ (sẽ có thông báo trước lịch làm việc).

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kèm theo các tài liệu, minh chứng việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và Kế hoạch hành động số 844 /KH-BGDĐT về Thanh tra Bộ GDĐT (qua Phòng Thanh tra Hành chính) trước ngày 06/4/2020. File báo cáo và phụ lục kèm theo được định dạng với tên: “tên đơn vị.doc” và gửi vào hộp thư: ndthang@moet.gov.vn để tổng hợp chung. Thanh tra Bộ GDĐT sẽ thống kê kết quả việc gửi báo cáo của đơn vị để báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT về đánh giá chung việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg. Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với ông Ngô Đức Thắng, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ GDĐT, số điện thoại: 0912.577.486.

Trân trọng./.     

Chi tiết tại tập đính kèm    

Các tin khác