Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Số điện thoại trực thanh tra thi của địa phương

16:57, Thứ Sáu, 21-6-2019

Thực hiện Văn bản số 1960/BGDĐT-TTr ngày 9/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019, các Sở GDĐT đã phân công cán bộ trực và công khai số điện thoại trực thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019. Thanh tra Bộ thông báo toàn bộ tên cán bộ và số điện thoại trực thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019 của địa phương (gửi kèm)./.

Danh sách cán bộ và số điện thoại trực thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019 của địa phương

Các tin khác