Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Tăng cường công tác thanh tra nội bộ

8:47, Thứ Hai, 3-6-2019

 Thực hiện Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ, các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) đã chú trọng đến hoạt động thanh tra, từng bước kiện toàn về mặt tổ chức, cử cán bộ làm công tác thanh tra tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, được Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định công nhận cộng tác viên thanh tra. Tuy nhiên, một số CSGDĐH còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục về mặt tổ chức cũng như hoạt động của đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ. Để tăng cường hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong các CSGDĐH, Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

       

                                                                                                 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

 

 Thực hiện Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ, các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) đã chú trọng đến hoạt động thanh tra, từng bước kiện toàn về mặt tổ chức, cử cán bộ làm công tác thanh tra tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, được Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định công nhận cộng tác viên thanh tra. Tuy nhiên, một số CSGDĐH còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục về mặt tổ chức cũng như hoạt động của đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ. Để tăng cường hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong các CSGDĐH, Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đối với những nội dung, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra nội bộ theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ GDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây được gọi là Thông tư số 51).

3. Bố trí cán bộ thanh tra đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 51 và đảm bảo tính ổn định của đội ngũ thanh tra nội bộ. Phối hợp với Thanh tra Bộ GDĐT, Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ thanh tra nội bộ.

4. Xây dựng Kế hoạch thanh tra hằng năm cần bám sát quy định tại Thông tư số 51 và hướng dẫn, chỉ đạo công tác thanh tra năm học của Bộ GDĐT.

5. Bố trí địa điểm, đảm bảo các điều kiện và phân công cán bộ tiếp công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

6. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cho cán bộ thanh tra theo đúng quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ người làm công tác thanh tra theo Thông tư số 51.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ và văn bản chỉ đạo số 1362/BGDĐT-TTr ngày 10/4/2018 của Bộ GDĐT.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc, khó khăn phản ánh về Bộ GDĐT (qua Thanh tra, địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc theo Email: lvvuong@moet.gov.vn số điện thoại: 0913549935.

Trân trọng./.         

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác