Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Lịch tiếp công dân năm 2019

14:43, Thứ Hai, 7-1-2019

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công trực tiếp công dân năm 2019 của Lãnh đạo Bộ như sau

          Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công trực tiếp công dân năm 2019 của Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ

Tháng

Thời gian

Lãnh đạo Bộ trực tiếp công dân

1

Thứ Sáu, ngày 25

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

2

Thứ Hai, ngày 25

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

3

Thứ Hai, ngày 25

Thứ trưởng Lê Hải An

4

Thứ Năm, ngày 25

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

5

Thứ Hai, ngày 27

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

6

Thứ Ba, ngày 25

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

7

Thứ Năm, ngày 25

Thứ trưởng Lê Hải An

8

Thứ Hai, ngày 26

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

9

Thứ Tư, ngày 25

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

10

Thứ Sáu, ngày 25

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

11

Thứ Hai, ngày 25

Thứ trưởng Lê Hải An

12

Thứ Tư, ngày 25

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

2. Giao Thanh tra làm đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

3. Văn phòng Bộ căn cứ lịch này để xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Bộ.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác