Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Phát hiện những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm

17:1, Thứ Năm, 27-9-2018

Để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu giải quyết các vấn đề quản lý của ngành; đề nghị Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tình hình giáo dục ở địa phương qua công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và dự báo 5 vấn đề dư luận, cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2018 gửi về Thanh tra để tổng hợp chung.

Kính gửi:

 Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu giải quyết các vấn đề quản lý của ngành; đề nghị Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tình hình giáo dục ở địa phương qua công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và dự báo 5 vấn đề dư luận, cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2018 gửi về Thanh tra để tổng hợp chung.

Đề nghị Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi thông tin dự báo về Thanh tra Bộ qua địa chỉ Nguyễn Thị Thanh Hà, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; E-mail: nttha.thanhtra@moet.gov.vn.

Thời gian gửi thông tin dự báo:

- Lần 1: trước 5/10/2018.

- Lần 2: trước 20/10/2018.

Trường hợp có vấn đề đột xuất thì gửi trực tiếp qua E-mail của Chánh Thanh tra Bộ: nhbang@moet.gov.vn.

Rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện, góp phần tích cực vào công tác quản lý của ngành ./.

Chi tiết tại tập đính kèm

Các tin khác