Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Công khai kết luận thanh tra tại Công ty TNHH British Council (Việt Nam)

16:45, Thứ Sáu, 10-5-2024

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công khai Kết luận số 17/KL-TTr ngày 24/342024 thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council (Việt Nam).

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác