Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15:26, Thứ Tư, 11-10-2023

Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2858/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế này quy định về tổ chức hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Đoàn thanh tra); trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong tổ chức, hoạt động đoàn thanh tra; việc đánh giá, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Quy chế này áp dụnđối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan có công chức, viên chức tham gia Đoàn thanh tra (sau đây gọi chung là đơn vị); cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân tham gia Đoàn thanh tra.

 

 

Chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác