Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết
Danh mục - mục tin liên kết

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

10:42, Thứ Tư, 23-8-2023

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg); thực hiện Chương trình số 32-CTr/BCĐTW ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Kế hoạch số 1695/KH-TTCP ngày 26/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch tổng  kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo kể từ năm học 2013-2014 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg.

- Thông qua việc tổng kết, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc giảng dạy nội dung PCTN trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Trên cơ sở các kết quả tổng kết, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và cơ quan có liên quan các kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên về PCTN, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN.

2. Yêu cầu

- Việc tiến hành tổng kết Chỉ thị số 10/CT-TTg phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, toàn diện và đúng tiến độ; trong đó xác định rõ trách nhiệm và các hoạt động cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục trong tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

- Bám sát đề cương và các yêu cầu tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; đánh giá những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung vào những sáng kiến, phương pháp tốt trong việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy; phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; trong đó chú trọng giáo dục liêm chính, tiết kiệm trong học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai, tổ chức việc thực hiện tổng kết

- Chủ động phối hợp với Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ thành lập thực hiện tổng kết việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Tổ công tác của Bộ GDĐT có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai và phối hợp các hoạt động tổng kết theo Kế hoạch đề ra.

2. Nội dung tổng kết

Việc tổng kết bám sát vào các nội dung cụ thể của Chỉ thị số 10/CT-TTg gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

- Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

- Công tác xây dựng tài liệu giảng dạy cho các cấp học, bao gồm: việc rà soát, hoàn thiện, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ GDĐT.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên.

- Công tác tổ chức giảng dạy, bao gồm: việc xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, việc biên soạn giáo trình, giáo án tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; nội dung, thời lượng và phương pháp giảng dạy (chính khóa và ngoại khóa); việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

- Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tổ chức giảng dạy.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện.

- Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức giảng dạy.

- Bài học kinh nghiệm, bối cảnh và những vấn đề mới đặt ra trong việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

- Phương hướng và những giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong thời gian tới.

3. Phương thức tổng kết

a) Các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; gửi báo cáo về Thanh tra Bộ trước ngày 22/8/2023 (theo Đề cương và các phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

b) Tổ công tác theo Quyết định số 1066/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2022 và Quyết định số 1637/QĐ-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tham mưu lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; có ý kiến về báo cáo Tổng kết của Bộ.

c) Thanh tra Bộ: đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ dự thảo Báo cáo tổng kết theo yêu cầu.

d) Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học và đơn vị liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao tại Văn bản số 5572/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ GDĐT, tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản triển khai đến các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm rà soát kết quả thực hiện, tổng kết và có kết quả báo cáo về Bộ GDĐT; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg (theo Đề cương) gửi Thanh tra Bộ để xây dựng báo cáo trình lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra

- Tham mưu ban hành các văn bản triển khai việc tổng kết đến các đơn vị liên quan; đôn đốc việc triển khai kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của các đơn vị;

- Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm của Bộ GDĐT được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Chỉ thị số 10/CT-TTg trong 10 năm qua;

- Tổng hợp kết quả việc ban hành các văn bản triển khai việc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về PCTN;

- Chuẩn bị Đề cương báo cáo để các đơn vị triển khai việc tổng kết hiệu quả, toàn diện, theo đúng yêu cầu; tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo đề cương (kèm kế hoạch này) trình Lãnh đạo bộ ký ban hành trước ngày 25/8/2023;

- Phối hợp với Tổ công tác theo Quyết định số 1066/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2022 và Quyết định số 1637/QĐ-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT triển khai các nhiệm vụ tổng kết Chỉ thị 10/CT-TTg.

2. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Công văn số 5572/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 20/8/2023 đồng thời gửi về Thanh tra để tổng hợp chung trình lãnh đạo Bộ ký ban hành gửi Thanh tra Chính phủ.

3. Tổ công tác theo Quyết định số 1066/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2022 và Quyết định số 1637/QĐ-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Phân công rõ trách nhiệm từng thành viên trong việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai Kế hoạch hiệu quả; phối hợp với Thanh tra Bộ dự thảo báo cáo Tổng kết và các công việc khác liên quan để việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg đạt hiệu quả.

 4. Kinh phí thực hiện

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Thanh tra và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch chi tiết tại tập kèm theo

Các tin khác