Webinfo

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thanh Tra Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt Fax: (4)38693145 E-mail: thanhtra@moet.gov.vn; thanhtra@moet.edu.vn

Liên kết Website
B.cáo, CT - K.hoạch
  • Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra của đơn vị, cụ thể như sau: 
  • Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra của Sở, cụ thể như sau: 
  • Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTr ngày 13/3/2013 về việc thanh tra một số hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương (gọi tắt là Trường); từ ngày 18/3/2013 đến ngày 08/5/2013, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường với 03 nội dung về tài chính, 05 nội dung về cơ sở vật chất, 02 nội dung về đào tạo và tuyển sinh, 03 nội dung về tổ chức cán bộ theo phản ánh của cơ quan có liên quan. 
  • Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTr ngày 24/5/2013 và Quyết định số 76/QĐ-TTr ngày 29/5/2013 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thanh tra hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường Cao đẳng Asean; từ ngày 28/5/2013 đến ngày 8/6/2013, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trường Cao đẳng Asean,