Webinfo

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thanh Tra Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt Fax: (4)38693145 E-mail: thanhtra@moet.gov.vn; thanhtra@moet.edu.vn

Liên kết Website
 Giới thiệu chung
Thanh Tra

Fax: (4)38693145
E-mail: thanhtra@moet.gov.vn; thanhtra@moet.edu.vn

  Lãnh đạo
Chánh TT Nguyễn Huy Bằng
E-mail: nhbang@moet.gov.vn, nhbang@moet.edu.vn
P. Chánh TT Tống Duy Hiến
Điện thoại: 38681600
E-mail: tdhien@moet.edu.vn
P. Chánh TT Đặng Thu Huyền
Điện thoại: 38680225
E-mail: dtthuyen@moet.edu.vn
  TTrviên chính
TTr viên chính Nguyễn Trung Sơn
Điện thoại: 38683759
E-mail: ntson@moet.edu.vn
TTr viên chính Phan Khánh Hưng
Điện thoại: 36231285
E-mail: pkhung@moet.edu.vn
TTr viên chính Ngô Đức Thắng
Điện thoại: 38683758
E-mail: ndthang@moet.edu.vn
TTr viên chính Nguyễn Bích Ngân
Điện thoại: 36231183
E-mail: nbngan@moet.edu.vn
  Phụ trách bộ phận
TP Nghiệp vụ 1 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại: 38683758
E-mail: nvphuong@moet.edu.vn
PTP Nghiệp vụ 1 Lê Văn Vương
Điện thoại: 38683758
E-mail: lvvuong@moet.edu.vn
TP Nghiệp vụ 2 Bùi Thị Oanh
Điện thoại: 36231285
E-mail: btoanh@moet.edu.vn
PTP Nghiệp vụ 2 Trịnh Minh Trường
Điện thoại: 36231285
E-mail: tmtruong@moet.edu.vn
PTP Nghiệp vụ 3 Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại: 38682136
E-mail: nttung@moet.edu.vn
PTP Nghiệp vụ 4 Trần Bích Huệ
Điện thoại: 36231183
E-mail: tbhue@moet.edu.vn
TP TTr Phía nam Lê Văn Trực
Điện thoại: 838233817
E-mail: lvtruc@moet.edu.vn
PTP Tổng hợp-Hành chính Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại: 38683759
E-mail: nvson@moet.edu.vn
  CV chính
CVC Nguyễn Cao Sơn
Điện thoại: 38683759
E-mail: ncson@moet.edu.vn
  TTr viên
TTr viên Thẩm Thị Minh Hằng
Điện thoại: 36231184
E-mail: tmhang@moet.gov.vn
TTr viên Nguyễn Thanh Toàn
Điện thoại: 36231285
E-mail: ngthanhtoan@hotmail.com
TTr viên Bùi Lê Thùy Nhung
Điện thoại: 36231184
E-mail: bltnhung@moet.edu.vn
TTr viên Tiêu Thị Xuân Hương
Điện thoại: 38682136
E-mail: txhuong@moet.edu.vn
TTr viên Nguyễn Thị Lê
Điện thoại: 36231183
E-mail: ntle@moet.gov.vn
TTr viên Nguyễn Ngọc Bính
Điện thoại: 36231183
E-mail: nnbinh@moet.edu.vn
TTr viên Trần Hải Minh
Điện thoại: 38682136
E-mail: thminh@moet.edu.vn
TTr viên Trần Thị Hường
Điện thoại: 36831285
E-mail: tthuong@moet.edu.vn
TTr viên Hoàng Anh Tuấn
Điện thoại: 36231183
E-mail: hatuan@moet.edu.vn
TTr viên Nguyễn Ngọc Chính
Điện thoại: 38683758
E-mail: nnchinh@moet.edu.vn
TTr viên Nguyễn Thị Lan Hương
Điện thoại: 38682136
E-mail: nlhuong.thanhtra@moet.edu.vn
TTr viên Tạ Thị Quỳnh Ngân
Điện thoại: 36231184
E-mail: ttqngan@moet.edu.vn
TTr viên Lê Thanh Đạm
Điện thoại: 38682136
E-mail: ltdam@moet.edu.vn, lethanhdam@gmail.com
TTr viên Đặng Thu Thủy
E-mail: dtthuy@moet.edu.vn
  Chuyên viên
Chuyên viên Nguyến Chiến Thắng
Điện thoại: 838233817