Webinfo

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thanh Tra Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt Fax: (4)38693145 E-mail: thanhtra@moet.gov.vn; thanhtra@moet.edu.vn

Liên kết Website
Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 20/11/08

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên môn trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1.   Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành và chuẩn bị các hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu nghiệp vụ về thanh tra giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo các cấp và cho các tổ chức thanh tra trong ngành.

2.   Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Bộ trưởng.

3.   Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ.

4.   Giúp Bộ trưởng thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

5.   Giúp Bộ trưởng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ. Thanh tra các vụ việc khác do Bộ trưởng giao.

6.   Chủ trì giúp Bộ trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7.   Giúp Bộ trưởng quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

8.   Giúp Bộ trưởng chủ trì tổ chức việc thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

9.   Giúp Bộ trưởng chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ.

10.   Giúp Bộ trưởng chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra.

11.   Tổng kết kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra giáo dục.

12.   Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra giáo dục.

13.   Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

14.   Thực hiện nhiệm vụ dự toán kế toán hành chính sự nghiệp cấp 2 thuộc Bộ; lập dự toán và thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước.