Giáo dục PCTN
  • Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 (Chỉ thị 10); ngày 13/8/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn số 5571/BGDĐT-TTr hướng dẫn các sở GDĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy từ năm học 2013-2014. 
  • Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 4/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn qu​ốc lần thứ XII của Đảng. 
  • Ngày 10/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, Đặng Công Huẩn, toàn thể cán bộ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ. 
  • Kế thừa nội dung và kết quả thực hiện Đề án 137, nhằm đưa việc giảng dạy nội dung PCTN trở thành thường xuyên và thống nhất trên phạm vi cả nước, ngày 12/06/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đưa nội dung PCTN vào giải dậy tại các cơ sở GDĐT từ năm học 2013-2014. 
Các nội dung đã đăng