Đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 19/04/12

Đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Tệp đính kèm: 2242TTr.zip

Kính gửi: - Các Đại học, Trường Đại học, Trường Cao đẳng;
           - Các Cục, Vụ, Viện, cơ quan thuộc Bộ GD&ĐT.

Ngày 18/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 262/BGDĐT-TTr về việc yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Đến nay, Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ) mới nhận được báo cáo của môt số đơn vị, còn lại các đơn vị chưa gửi báo cáo (có danh sách kèm theo).

Để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo định kỳ gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo, cần gửi gấp báo cáo theo nội dung công văn số 262/BGDĐT-TTr ngày 18/01/2012 về Thanh tra Bộ GD&ĐT để tổng hợp.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

Các nội dung đã đăng