Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (Văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo) | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 17/07/17

Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (Văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo)

Tệp đính kèm: 603TTr.zip

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

     Thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết toàn quốc 06 năm thi hành Luật Thanh tra, Kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đồng chí Giám đốc Sở tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của đơn vị và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 27/7/2017.

     Nội dung báo cáo theo đề cương gửi kèm (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/6/2017).

     Các đơn vị gửi báo cáo theo địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ: thanhtra@moet.gov.vn.

     Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo, khẩn trương thực hiện, đảm bảo chất lượng báo cáo và thời gian theo quy định.

     Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm