Thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và Thông báo số 47/TB-BGDĐT | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 10/02/17

Thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và Thông báo số 47/TB-BGDĐT

Tệp đính kèm: 75TTr.pdf

Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành  Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Chỉ thị số 5972) và Thông báo số 47/TB-BGDĐT ngày 23/01/2017 về Kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc (Thông báo số 47). Để các văn bản này đáp ứng việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra giáo dục, đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra Sở GDĐT tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 5972 và Thông báo số 47 đối với cán bộ công chức thanh tra sở; tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức quán triệt đối với cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương.

2. Tham mưu lãnh đạo sở xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chỉ thị số 5972 và Thông báo số 47, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 5972 và Thông báo số 47.

3. Rà soát kế hoạch công tác thanh tra năm học để điều chỉnh kịp thời phù hợp với Chỉ thị số 5972 và Thông báo số 47.

4. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 5972, Thông báo số 47 về Thanh tra Bộ, địa chỉ: số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 5972, Thông báo số 47 trong báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017 theo quy định.

Thanh tra Bộ GDĐT phân công cán bộ phụ trách công tác thanh tra giáo dục tại các tỉnh, thành phố trực thuộc địa phương thuộc các Cụm như sau:

- Cụm 3: Đ/c Bùi Thị Oanh, Trưởng phòng NV2, điện thoại: 0912419797, Email: btoanh@moet.gov.vn

- Cụm 7, Cụm 8, Cụm 9: Đ/c Trịnh Minh Trường, Phó trưởng phòng NV2, điện thoại: 0935097961,  Email: tmtruong@moet.gov.vn

- Cụm 1, Cụm 2, Cụm 4: Đ/c Phan Khánh Hưng, Thanh tra viên cao cấp, điện thoại:  0912800844, Email: pkhung@moet.gov.vn

- Cụm 5, Cụm 6: Đ/c Trần Thị Hường, Thanh tra viên, điện thoại: 0962290355, Email: tthuong@moet.gov.vn

Trân trọng./.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm