Kết luận thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường ĐH Tân Tạo | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 08/02/17

Kết luận thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường ĐH Tân Tạo

Tệp đính kèm: Ket_luan_thanh_tra_Tan_Tao.pdf

KẾT LUẬN THANH TRA

Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

 và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học Tân Tạo

            Thực hiện Quyết định thanh tra số 85/QĐ-TTr ngày 03/11/2016, Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 11/11/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo của Trường Đại học (ĐH) Tân Tạo (Trường), Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường ĐH Tân Tạo.

         Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, văn bản giải trình của Trường ĐH Tân Tạo, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kết luận như sau: 

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Các nội dung khác
Các nội dung đã đăng
12