Thông tư quy định Sổ nhật ký đoàn thanh tra | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 01/02/16

Thông tư quy định Sổ nhật ký đoàn thanh tra

Tệp đính kèm: TT.08.pdf

    Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
    Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;
    Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
    Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
    Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;
     Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
    Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra.
(Chi tiết xem tại file đính kèm).