Kế hoạch Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo | Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật: 20/11/15

Kế hoạch Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tệp đính kèm: 1085_KH_BGDDT.rar

HẾ HOẠCH

Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

-------------------------------

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Các nội dung khác
Các nội dung đã đăng
12