Hội nghị - Tập huấn
Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Hội nghị với sự có mặt của hơn 100 đại biểu làm công tác thanh tra của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước. Theo Báo cáo, qua 6 năm thi hành Luật Thanh tra, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Trong các năm học, Bộ GD&ĐT đều ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra và văn bản chỉ đạo ở nhiều mặt hoạt động cụ thể.  
Các kết luận thanh tra
Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, văn bản giải trình của Trường ĐH Tân Tạo, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT kết luận như sau: 
Công báo - Thông báo
Thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết toàn quốc 06 năm thi hành Luật Thanh tra, Kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đồng chí Giám đốc/Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra của đơn vị và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 27/7/2017.